02543.553.279 - 0908.342.029

LamDuong Restaurant

Trụ sở

LamDuong Restaurant
+ HOTLINE: 02543.553.279 - 0908.342.029
+ EMAIL: lamduongrestaurant@gmail.com

+ Trụ sở: 125B Trần Phú, P5, Thành phố Vũng Tàu
+ Điện thoại:02543.553.279